ความรับผิดชอบต่อสังคม

superslot game ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม ในการจำกัดให้บุคคลที่สามารถเข้าสู่การเดิมพันพนันออนไลน์บนเว็บไซต์ของ superslot game ภายใต้ขีดจำกัด ตามเกณฑ์อายุที่กำหนด กฎหมายของกระทรวงการพนัน รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ให้บริการเว็บไซต์บนสื่ออินเทอร์เน็ต เว็บไซต์บริการหรือเว็บพนันออนไลน์ เป็นสื่อใหม่ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์การพนันออนไลน์ โดยตรง ที่มีความหลากหลายของกลุ่มผู้เข้าใช้งานบริการจำนวนมาก เปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็น และแชร์ รูปภาพ โพสต์ กระทู้ต่างๆ การเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เน้นการควบคุมกำกับดูแลข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้วย ตามกฎหมายรองรับ

ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ความรับผิดชอบต่อสังคม

  1. ยึดมั่นและเชื่อถือ การปฏิบัติงานดำเนินการด้วยความซื่อตรง โปร่งใส และพึงปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน
  2. ฝากเงิน และถอนเงิน ด้วยระบบอัตโนมัติที่มีมาตรฐาน ให้บริการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
  3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ และโปรโมชั่น ไม่นำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด อันเป็นเหตุให้ลูกค้าสับสน หรือรับข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับ บริการ หรือเงื่อนไขใดๆของเขาการใช้งานบริการนั้นๆ
  4. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลหน่วยงาน ระบบหรือกระบวนการในการปฏิบัติงานที่สามารถรับฟังข้อเสนอแนะหรือปัญหาต่างๆข้อคิดเห็น รวมกระทั่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการ โดยบริษัทจะนำเรื่องราวดังกล่าวไปพิจารณาและปรับปรุง ดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่สมควร 
  5. รักษา ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยไม่นำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
  6. สร้างความสัมพันธ์อันดีและแสวงหาแนวทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

การควบคุมกำกับดูแล กฎระเบียบข้อบังคับของผู้ให้บริการเว็บไซต์

 บริษัทหรือเว็บไซต์ เชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแล กับกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริการทุกท่าน ในฐานะองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ อันนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การมีระบบบริหารจัดการและการควบคุมภายใต้ การดูแลจากหน่วยงานต่างๆ มีกลไกในการควบคุมและการบริหารงานอันเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้เข้าใช้งานบริการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับลูกค้าทุกท่าน การรักษาความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่า แล้วผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกฎระเบียบข้อบังคับของผู้ให้บริการเว็บไซต์ บริษัทได้เห็นความสำคัญต่อการดูแลให้ผู้ใช้บริการหรือลูกค้า มีการใช้สิทธิ์และมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเองทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและ ผู้ลงทุนระดับสูง ในฐานะของลูกค้าในเว็บไซต์ บริษัทได้วางแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลเว็บไซต์ที่ดี

เงื่อนไขการให้บริการ เว็บไซต์ superslot game จัดให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้นเป็นบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจเข้ามา เพื่อใช้เป็นแหล่งหารายได้ พนันออนไลน์ สืบค้น หาความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงไว้เพื่อความรู้ทั่วไป หรือข้อมูลข่าวสารของการพนันต่างๆ ให้อนุญาตเป็นการทั่วไปในการใช้ข้อมูล การดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลต่างๆแอพพิเคชั่น ตัวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกหรือปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ที่แสดงบนเว็บไซต์ ซึ่งครอบคลุมไปถึงข้อความ รูปภาพ วีดีโอ  เสียงกราฟฟิก จำกัดผู้ใช้บริการ ในการเข้าเล่นพนันออนไลน์ แก่บุคคลที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น

Line@
สมัครสมาชิก